Oog- en oortest

Als orthopedagoge heb ik mij gespecialiseerd in de neurologische ontwikkeling van de zintuigen. Ik ben met name geïnteresseerd in de kwaliteit van het gehoor, het zien en de samenwerking tussen beide. Het gaat daarbij niet zozeer om datgene wat het kind ziet of hoort, maar of het kind deze informatie goed ‘verwerkt’. Die goede verwerking is van groot belang voor het functioneren van het kind, vooral in een onderwijssituatie.

Threshold audiogram

Vaak kan het kind het gehoorde niet snel en effectief verwerken. Kinderen die niet goed verwerken wat ze horen, kunnen zich in een klaslokaal niet goed op de stem van de leerkracht concentreren. Andere geluiden in de klas leiden het kind af. Daardoor gaat veel van de uitleg van de leerkracht verloren. Het kind vindt het lastig om verschillende opdrachten te onthouden en uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het schoolwerk. Er kan leerachterstand ontstaan. Misschien herkent u een van de onderstaande kenmerken:

• Laag tempo bij lezen
• Moeite met leren lezen,haperen
• Monotoon lezen, geen intonatie
• Dagdromen
• Storend gedrag in de klas
• Moeite met opeenvolgende instructies
• Concentratieproblemen
• Lijkt niet te luisteren
• Lange tijd over het huiswerk doen
• Woordvindingsproblemen,
• Spraak- en articulatieproblemen (aarzelend spreken)
• Moeite met de tafels te leren
• Spellingfouten maken
• Moeite met combineren van luisteren en schrijven
• Vaak neus-keel-oorproblemen gehad
• Overgevoeligheid voor geluid
• Moeite met sociale omgang
• Moeite met het voeren van een gesprek
• Na een instructie eerst kijken wat anderen doen.

Er wordt gemeten hoe de kwaliteit van het horen en het zien is. Voor de ogen is er de TNO-oogtest. Voor de verwerking van het gehoor wordt de Dichotische luistertest afgenomen in combinatie met een audiogram. Afhankelijk van de onderzoeksgegevens wordt de Johansen-IAS (Individuele Auditieve Stimulatie) ingezet. Voor meer informatie zie: johansensoundtherapy.nl

Luistertest
Luistertest

Wat is Johansen Sound Therapie?

Deze therapie die JIAS (Individualised Auditory Stimulation) heet, is ontwikkeld door Dr. K.V. Johansen., directeur Baltic Dyslexia Research Laboratory in Gudhjem-Bornholm-Denemarken.
De JIAS Johansen therapie is wetenschappelijk bewezen en wordt in veel landen al jaren toegepast, met zeer goede resultaten.

Zonder het te weten, kampen veel kinderen met het probleem van het moeizaam verwerken van uitleg en mondeling aangeboden informatie.

Ze hebben moeite met het verwerken van gesproken taal. Dit kan zeer verstrekkende gevolgen hebben voor het presteren op school of het functioneren in het dagelijks leven.
De auditieve input is continu van groot belang voor het verwerken van informatie. Bij een taalverwerkingsprobleem ontstaat er een leerachterstand of een gedragsprobleem of beide.
Johansen gaat er vanuit dat er sprake is van taalverwerkingsproblematiek als:

• er problemen zijn met het “filteren” van geluid; het onderscheiden van voor- en achtergrondgeluid.
• er problemen zijn met het auditieve geheugen; het is bewezen dat bij dyslectici het auditief geheugen uitval vertoont.
• er problemen zijn met de snelheid waarmee geluid wordt verwerkt; wanneer klanken niet voldoende snel verwerkt kunnen worden, neem je andere informatie waar. Zo vroeg iemand om een croissantje en kreeg van de luisteraar een washandje. Over goed horen gesproken.
• er discriminatieproblemen zijn: problemen in het onderscheiden van minimale klankverschillen; hoor je m of n ,hoor je d of b, e of a ? enz.

Een kind met een zwakke auditieve verwerking zal hard moeten werken om in deze verbale wereld alles goed te begrijpen. Veel van de uitleg van de leerkracht gaat voor dit kind verloren.

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen o.a. ontstaan zijn door:

• erfelijke aanleg
• vocht achter de oren
• oorontsteking
• ongedefinieerde taal- spraakontwikkeling

Door het luisteren naar deze speciaal voor elk individueel kind ontwikkelde cd’s, worden de zenuwbanen naar en binnen de taalcentra in de hersenen gestimuleerd. Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand kan brengen. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als gevolg een efficiëntere verwerking van de taal. De informatie kan sneller en beter verwerkt worden.

Luistertest
Luistertest

Het eerste bezoek

Bij het eerste bezoek worden er enkele gehoortesten afgenomen.

Met behulp van een audiometer wordt vastgesteld hoe uw kind hoort:  de gehoorcurves van het linker- en rechteroor vastgesteld.

Daarnaast wordt met een zogenaamde Dichotic Listening Test bepaald hoe de verwerking van de verschillende klanken van onze taal bij uw kind precies verloopt, zowel via het rechter- als via het linkeroor.

Vervolgens doet het kind enkele testjes (spelletjes) om te kijken hoe de hand-, voet-, oog-, en oordominantie ontwikkeld is .

Opsturen van de gegevens

Wanneer uit de verschillende hoortesten blijkt dat de gehoorontwikkeling verbeterd kan worden en zodoende het probleem van uw kind opgelost wordt, gaan de gegevens naar een Johansen-specialist. Hij stelt een persoonlijke cd samen die afgestemd is op de individuele behoefte van uw kind. Speciaal gecomponeerde muziek is bewerkt met behulp van de uitslag van de verschillende gehoortesten van uw kind. Daarom is de cd ook persoonlijk.

Aan de slag met het beluisteren van de cd

Uw kind luistert iedere dag 10-15 minuten naar de individueel samengestelde cd. Gedurende 8 weken. Na het beluisteren van 4 tot 6 cd’s is de optimale verbetering bereikt.

Voortgangsbezoek

Na 2 maanden worden de effecten van het beluisteren van de JIAS-cd opnieuw gemeten. Omdat dit weer met een audiometer gebeurt is dit een objectieve meting. Naar aanleiding van de testresultaten wordt er een nieuwe cd samengesteld.

Kosten

Onderzoek van ogen en oren alsmede anamnese van de ontwikkeling van uw kind, verwerken van de gegevens, samenstellen cd en opsturen van de cd naar uw adres: totaal € 195,==

In dit eerste onderzoek worden ook leerachterstanden bij taal, lezen en spelling in kaart gebracht, gedragsproblemen gescreend, concentratiemoeilijkheden onderzocht.

Na 2 maanden wordt er een voortgangsbezoek ingepland voor een nieuwe gehoortest voor een volgende cd. afgestemd op de verbeteringen van de voorgaande. Dan zijn de kosten € 65,== per maand.

Na gemiddeld 8 maanden luisteren volgt de afbouw cd.